Ordningsföreskrifter

Ordningsföreskrifter

Det är inte tillåtet:

att utan styrelsens tillstånd hyra ut lägenheten eller del därav.

att installera privat tvättmaskin i lägenheten utan godkännande från styrelsen.

att på egen hand utföra reparation eller förbättringar på el-, värme, eller sanitetsområdena. Godkända entreprenörer skall anlitas. Anmälan om dylika arbeten skall göras till styrelsen.

Vid byte av golvbrunn kan ersättning erhållas. Offert med golvbrunnen specificerad ska skickas in till styrelsen i god tid för godkännande innan arbetet påbörjas. Tänk på att arbetet måste utföras av fackman med godkänt våtrumscertifikat, som ska bifogas ansökan.

att täta luftrummet mellan balkongplåten och golvet. Skadegörelse som uppstår i dylika fall får betalas av lägenhetsinnehavaren själv.

att placera barnvagnar, rullator, cyklar och liknande i entrén med hänsyn till utrymningsmöjlighet vid t ex brand.

att i trapphusen placera skor, dörrmattor och liknande pga brandrisk och med hänsyn till trappstädarens arbete.

att mata fåglar genom att kasta ut brödbitar och dylikt genom fönstren eller lägga ut fågelmat på fönsterbleck eller i balkonglådor.

att ställa cyklar och mopeder mot fasader. Dessa ska istället placeras i cykelställen eller härför avsedda källarutrymmen.

att köra moped, cykel eller bil inom fastighetens gångbanor och gårdar.

att parkera motorfordon på annat ställe inom fastigheterna än på härför avsedda platser.

att med lastbil eller personbil köra in på våra asfalterade gårdar t ex vid flyttning eller dylikt. Asfalten saknar bärlager och tål därför inte tyngden av en bil.